Hizmetler » Katılımlı Yöntem Uygulamaları

KATILIMLI YÖNTEM UYGULAMALARI

Yaklaşık 40 yıllık bir gelişme evresi olan katılımlı yöntemler, kişilerde değerli ve kullanılabilir bilginin var olduğu düşüncesinden yola çıkar. Katılımcılar parçaları değil, resmin bütününü gördüklerinde, organizasyona sağladıkları katkı daha büyük olur. Böyle bir katkı, kurumları belirgin ve kalıcı başarılara götürür. Katılımlı yöntemler yeni çalışma biçimlerine sahip, köklü değişiklikleri gerçekleştiren ve çok çarpıcı iş sonuçları elde eden organizasyonların yükselişlerine öncülük etmektedirler. Katılımlı yöntemler yaklaşımı genelde değişim çabalarında iki büyük boşluğu doldurmaktadır. Bunlardan birincisi değişim için değişecek sistemin insanlarının akıllarından faydalanmaktır. Böylece kişiler işlerini yeniden tasarlama ve geleceklerini beraber yaratma sürecine dahil edilmiş olmaktadırlar. İkincisi ise değişime bütünsel yaklaşımdır. Bu yaklaşım tek bir noktanın değil tüm sistemin performansını geliştirmeye yönelmeyi sağlar. Katılımlı yöntemler; hazırlık, yöntemin uygulanması ile sonuçların derlenmesi ve izleme olmak üzere üç ana fazdan oluşur.

Katılımlı Yöntemlerin Ortak Özellikleri:

Anlamlı tüm iddia sahiplerini yönteme dahil eder
Hiyerarşisiz bir ortamda uygulanır
Karşılıklı iknaya dayalıdır
Paylaşılan varsayımları keşfetme ve yaratmaya odaklanmıştır
Odaklanmış diyalog oluşturur
Değişime sistemsel yaklaşır
Kararların kalitesini arttırır
Çıktılara yönelik benimseme geliştirir
İnsan kaynağını en etkin şekilde kullanarak hızlı çıktı üretir
Türkiye’de ve dünyada başarıları sınanmıştır

 

Arama Konferansı®
Amaç

Vizyon ve Strateji Oluşturmak

Vizyon, strateji ve yol haritası oluşturmak
Ortak akıl üretmek

Süreç
Adımları
Çevresel senaryoların belirlenmesi
Sistemin stratejik evriminin incelenmesi
Mevcut durumu Değerlendirmesi
Geleceğin tasarlanması
Stratejik yolun belirlenmesi
Katılımcılar 40-50 kişi
Anlamlı katılımda bulunabilecek tüm iddia sahipleri
Süre 1 hafta hazırlık
2,5 gün konferans
2 hafta raporlama
Yukarı
Karar Konferansı®
Amaç

Strateji ve Vizyon Doğrultusunda Karar Vermek ve Önceliklendirmek

Çok kriterli karar verme
Hedefleri önceliklendirmek
Stratejileri önceliklendirmek
Eylemleri önceliklendirmek

Süreç
Adımları
Karar verme kriterlerinin  bilgisayar destekli olarak değerlendirilmesi
Hedef, strateji ve eylemlerin önceliklendirilmesi
Önceliklerin yorumlanması
Katılımcılar 7-500 kişi
Uzmanlarla genişletilmiş iddia sahipleri grubu
Süre 1 hafta hazırlık
1 gün konferans
2 hafta raporlama
Yukarı
Diyalog Konferansı®
Amaç

Projelendirmek

Projeleri hayata geçirme yönünde adım atmak
Konuyu uygulamaya yaklaştıracak odaklanmış bir alanda etkin iletişim sağlamak

Süreç
Adımları
Proje fizibilite çalışmaları
Proje değerlendirme çalışmaları
Uygulama protokolleri
Katılımcılar 40-70 kişi
Süre 2-8 hafta hazırlık
1 gün konferans
2 hafta raporlama
Yukarı
Değerlendirme Konferansı®
Amaç

Değişimi Değerlendirmek

Planlanan konuların uygulama aşamasını değerlendirmek
Yeni uygulama planları ortaya koymak

Süreç
Adımları
Uygulamanın  değişimi gerçekleştiren iddia sahipleri tarafından değerlendirilmesi
Katılımcılar 30-50 kişi
Değişim uygulamasını gerçekleştirenler
Süre 1 hafta hazırlık
1 gün konferans
1 hafta raporlama
Yukarı
Serbest Alan Konferansı
Amaç

Değişimi Yaymak

Gelişim gündemi oluşturmak
Yüksek düzeyde grup etkileşimi ve üretkenliği sağlamak

Süreç
Adımları
Gelişim önerilerinin toplanması
Önerilerin detaylandırılması
Önerilerin değerlendirilmesi
Katılımcılar 50-1000 kişi
Tüm iddia sahipleri
Süre 1 hafta hazırlık
1-3 gün
Yukarı

 


Katılımlı Tasarım Çalıştayı®
Amaç

Organizasyonel Yapılanmayı Tasarlamak

Organizasyon geliştirme
Yeni yapılanma vizyonu oluşturma
Takım oyunu geliştirme

Süreç
Adımları
Mevcut organizasyonu değerlendirme
Arzulanan organize olma biçimini görsel ve sözel olarak tasarlama
Katılımcılar 40-50 kişi
Süre 1 hafta hazırlık
2-3 gün çalıştay
2 hafta raporlama
Yukarı
Strateji Çalıştayı
Amaç

Strateji Formülasyonu

Sektör, rekabet ve pazar dinamiklerinin analizi
Firmanın reabet yaklaşımının temellerinin ve rekabet stratejisinin ana boyutlarının tasarlanması

Süreç
Adımları
Sektörün yapısal bileşenlerinin ve bu bileşenlerdeki temel belirsizlikler ve ana kırılımların analizi
Rekabet ve pazar dinamiklerinin analizi
Firmanın rekabet avantajını yaratan temel yetkinliklerinin ve zaaflarının değerlendirilmesi
Temel rekabet yaklaşımının belirlenmesi
Rekabet stratejisinin ana bileşenlerinin tasarlanması
Katılımcılar 20-50 kişi
Süre 1 hafta hazırlık
1-2 gün çalıştay
1 hafta raporlama
Yukarı
Strateji Forum
Amaç

Strateji İletişimi Sağlamak

Strateji konularıyla ilgili iletişim
Düzeltici eylemler oluşturma

Süreç
Adımları
Strateji sunumu
Strateji değerlendirme
Strateji yorumlama
Öneriler üretme
Katılımcılar 40-70 kişi
Süre 1 hafta hazırlık
1 gün çalıştay
1 hafta raporlama
Yukarı
Farklılaşma Çalıştayı
Amaç

Kurumun Farklılaşmasını Sağlayacak Unsurların Yeniden Tasarımı

Farklılaşma alanlarının tespiti
Bu alanlarda özgün tasarımların oluşturulması

Süreç
Adımları
Değer zinciri analizi
Rekabet analizi
Yaratıcı tasarım çalışması
Katılımcılar 40-50 kişi
Süre 1 hafta hazırlık
2 gün çalıştay
2 hafta raporlama
Yukarı
Kültür Çalıştayı
Amaç

Kültür Değişimini Planlamak

Kurumun arzu edilen kültürünü katılımlı bir şekilde oluşturmak

Süreç
Adımları
Kurumda yönetim yaklaşımı (stratejik bakış, insan kaynakları sistemlerinin ve organizasyonun yapısı, yetkilendirme gibi), iş yapış tarzı (süreçler, organizasyon yapısı, genel çalışma biçimi gibi), değerler, iç ve dış iletişim, gibi kurum kültürünün parçalarını irdelemek
Arzulanan kültürün tasarlanması
Çözüm önerileri / eylem planları
Katılımcılar 20-40 kişi
Süre 1 hafta hazırlık
1 gün çalıştay
1 hafta raporlama
Yukarı
Markavizyon Çalıştayı
Amaç

Marka Yönetimini Planlamak

Marka vizyonu oluşturma
Marka fırsat alanlarını belirleme
Marka kimliğini belirleme
Konumlama planını oluşturma

Süreç
Adımları
Markanın değerlendirmesi
Markanın gelecek konumunun tasarlanması
Eylem planları
Katılımcılar 30-50 kişi
Süre 2 hafta hazırlık
1-2 gün çalıştay
2 hafta raporlama
Yukarı
Senaryo Planlama Çalıştayı
Amaç

Farklı Gelecek Senaryolarını Tarif Etmek

Geleceği anlamak üzere alternatifli gelecek senaryolarını oluşturma
Farklı senaryolara göre planlama

Süreç
Adımları
Çevredeki “etkileyici güçler” in belirlenmesi
Etkileyici güçlerin ilişkilerinin belirlenmesi
Senaryoların belirlenmesi
Katılımcılar 10-40 kişi
Süre 4 hafta hazırlık
1 gün çalıştay
2 hafta raporlama
Yukarı
Eylem Mimarisi Çalıştayı
Amaç

Projeleri Detaylı Eylemlere Dönüştürmek

Belirlenen hedeflere ulaşmak için tüm eylemleri belirlemek ve planlamak

Süreç
Adımları
Engel analizi
Eylem üretme
Eylemleri ilişkilendirme
Katılımcılar 20-40 kişi
Süre 1 hafta hazırlık
1 gün çalıştay
1 hafta raporlama
Yukarı
Krizplan Çalıştayı
Amaç

Kriz Yönetimini Planlamak

Kriz portföyünü oluşturmak
Kriz planlarını hazırlamak

Süreç
Adımları
Geçmiş krizler ve kurumun incelenmesi
Kriz ihtimallerinin belirlenmesi
Kriz öncesinde, sırasında ve sonrasın yapılması gerekenlerin saptanması
Katılımcılar 30-50 kişi
Süre 1 hafta hazırlık
1 gün çalıştay
1 hafta raporlama
Yukarı