Ortak Akıl, bireysel akılları birbirlerine bağlayarak oluşturulur. Ortak aklın aracı katılımdır. Katılım (lat. Participare) parçanın bütünle bağlantısını kurmak anlamına gelmektedir. Katılımlı yönetim kuruluşların içindeki ve arasındaki bağlantıları geliştirir. Bu bağlantılar ve hedeflenen çıktıları şunlardır:

Katılımlı yönetim bu bağlantıların kurulabilmesi için bir arayışı sürekli hale getirmekte ve bütün kurumda sürekli gelişimi kolaylaştırarak yüksek performansın gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu arayışta katılım, çalıştaylar, toplantılar ve proje yöntemleriyle sistematik ve düzenli şekilde sağlanmaktadır. Başka bir değişle katılım, iddia sahiplerinin (stakeholder), yani danışmanlık hizmeti sürecinde çalışılan sistemin geleceğini etkileyebilecek ve geleceğinden etkilenecek olan kişilerin, tasarımda ve uygulamada bizzat yer alması ve ortak akıl yaratmasıdır.

Katılımlı yönetimin hiyerarşik yönetim anlayışından en temel farkı bir sistemin içinde yer aldığı ortamla ilgili yapılan varsayımdır. Geleneksel hiyerarşik yapı tahmin edilebilirlik, değişmezlik ve belirlilik üzerine kuruluyken katılımlı yönetim belirsizlik, çalkantılar ve değişken ortamlar için bir yönetim teknolojisidir. Katılım bu koşullara uyum için tüm ilgili katılımcıların gerekli bağlantıları kurarak gelişmeyi aramasını sağlar. Böylece kısa sürede güvenilir ve yenilikçi çözümler üretmek mümkün olmaktadır.

Katılımlı yönetim danışmanlığı kurumların kendilerini iddia sahipleriyle birlikte ele almasını, gelişimleri tasarlamalarını ve uygulamaya geçirilmesini sağlayan süreç ve yöntemlerin sunulmasıdır. Bu süreç kurumun gelişimi için danışmanla kurumun arasında yapılmış stratejik bir işbirliğidir.

ARAMA, verdiği katılımlı yönetim danışmanlığı hizmeti ile sistemlerin değişim süreçlerinde önemli bir rol alır.

 

Neden Ortak Akıl?

DEĞİŞİM FARKLI YAKLAŞIMLARA VE BAĞLANTILARA İHTİYAÇ DUYAR. KATILIMLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI BU İHTİYACI KARŞILAYACAK ÇÖZÜMLER SUNAR:Sistemlerin sınırları değişmektedir. Departmanlar ve işler aralarındaki geleneksel ayrıştırmalar yerine çevre tarafından da yönlendirilen örtüşmeler gündeme gelmektedir. Bu sebeple örtüşme ve bağlantı bilimi önem kazanmaktadır. İletişim, koordinasyon, kontrol, işbirliği, ve değişim organizasyonlarda yeni bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

DEĞİŞİM SİSTEMİN İÇİNDEKİ KİŞİLERLE MÜMKÜNDÜR: Değişim çabası bir başkasına ihale edilemez. Hiç kimse bir başkasının yerine değişemez ve öğrenemez. Kalıcı ve hızlandırılmış değişimi ancak uygulamanın içindeki kişiler gerçekleştirebilir.

ORTAK AKIL GELİŞTİRİLEN STRATEJİYİ GÜVENİLİR KILAR: Günümüzün giderek karmaşıklaşan dünyası içinde stratejik hataların maliyeti artmaktadır. İster girişimcinin, ister yöneticinin olsun, artık “tek akıl” hataya daha açık olduğundan risklidir. Tüm bilgilerin sistemin menfaati için işlenmesi için ilgili tüm kişilerin akıllarını seferber etmek gerekmektedir.

ORTAK AKIL GELİŞMENİN TEMEL ÖĞESİDİR: Birlikte bulma ve ortak akıl yaratma, öğrenmenin ve gelişmenin temel öğeleridir.