Katılımlı Yöntem Uygulamaları

Yaklaşık 40 yıllık bir gelişme evresi olan katılımlı yöntemler, kişilerde değerli ve kullanılabilir bilginin var olduğu düşüncesinden yola çıkıyor. Katılımcılarla parçaları değil, resmin bütününü gördüğümüz yöntemlerimizle, organizasyona sağladıkları katkının büyümesine destek oluyoruz. Böyle bir katkı, çalıştığımız kurumları belirgin ve kalıcı başarılara götürüyor. Katılımlı yöntemlerle yeni çalışma biçimlerine sahip, köklü değişiklikleri gerçekleştiren ve çok çarpıcı iş sonuçları elde eden organizasyonların yükselişlerine öncülük ediyoruz. Katılımlı yöntemlerle genelde değişim çabalarında iki büyük boşluğu dolduruyoruz. Bunlardan birincisi değişim için değişecek sistemin insanlarının akıllarından faydalanmak. Böylece kişiler işlerini yeniden tasarlama ve geleceklerini beraber yaratma sürecine dahil edilmiş oluyorlar. İkincisi ise değişime bütünsel yaklaşımdır. Bu yaklaşım tek bir noktanın değil tüm sistemin performansını geliştirmeye yöneltebilmemizi sağlıyor. Katılımlı yöntemler; hazırlık, yöntemin uygulanması ile sonuçların derlenmesi ve izleme olmak üzere üç ana fazdan oluşuyor. Müşterimizin ihtiyacına göre biçimlendirdiğimiz bu katılımlı yöntemlerle 5 kişiden 1000’li sayılara değişen katılımcının aklını işleyerek artı değere dönüştürüyoruz.

Katılımlı Yöntemlerin Ortak Özellikleri:

Arama Konferansı ®

Arama Konferansı® ortak akıl yaratmak için kullandığımız katılımlı bir planlama metodolojisidir. Son otuz yıldır yıldır Türkiye'de tarafımızdan çeşitli holding, dernek, sektör kuruluşu, kamu kuruluşu ve şirketlerde 1200’ün üzerinde benzer uygulaması yapılmıştır.

Konferansta, grupların arzuladıkları geleceği ve ona ulaşmak için gerekli stratejileri tasarladıkları sistematik bir süreci kullanıyoruz. “Arama” ulaşılabilir ve arzulanan bir gelecek ve “ortak akıl” arayışıdır. Geleceğin katılımlı olarak tasarımıyla, katılımcıların paylaşılmış değerleri ve inançlarıyla zenginleştirilmiş organizasyon felsefesi, misyonu, amaçları ve hedeflerini yaratıcı bir şekilde üretmesini sağlıyoruz. Bu süreç özellikle sosyal, ekonomik ve teknolojik belirsizliklerin kuvvetli olduğu zamanlarda yararlı oluyor.

Beklenmedik değişimler, belirsizlikler, istenmeyen sonuçlar ve karmaşıklıklar içeren bir çevreye uyum sağlayabilmek için esneklik, yenilik, sosyal sorumluluk, katılım ve işbirliği gerekiyor. Arama Konferansı® bütün bu bileşenleri barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Bundan dolayı tahmin edilmesi kolay olmayan ve hızlı değişen koşullar için mükemmel bir karar oluşturma metodolojisidir.

Arama Konferansı®, klasik olmayan konferans düzeni içinde, ortak akıl aramak üzere 40 dolayında “iddia sahibini” 2-2,5 gün süre  ile biraraya getiriyoruz. Katılımcıların birbirlerini ikna ederek geliştirecekleri ‘ortak aklı’, Arama Konferansı®’nın her aşamasında arıyor ve buluyoruz.

Konferans ve Çalıştay Yöntemleri

Yöntem: Karar Konferansı®

Amaç: Strateji ve Vizyon Doğrultusunda Karar Vermek ve Önceliklendirmek, Çok kriterli karar verme, Hedefleri önceliklendirmek, Stratejileri önceliklendirmek, Eylemleri önceliklendirmek

Süreç Adımları: Karar verme kriterlerinin  bilgisayar destekli olarak değerlendirilmesi, Hedef, strateji ve eylemlerin önceliklendirilmesi, Önceliklerin yorumlanması

Katılımcılar: 7-500 kişi, Uzmanlarla genişletilmiş iddia sahipleri grubu

Süre: 1 hafta hazırlık, 1 gün konferans, 2 hafta raporlama

 

Yöntem: Diyalog Konferansı®

Amaç: Projelendirmek, Projeleri hayata geçirme yönünde adım atmak, Konuyu uygulamaya yaklaştıracak odaklanmış bir alanda etkin iletişim sağlamak

Süreç Adımları: Proje fizibilite çalışmaları, Proje değerlendirme çalışmaları, Uygulama protokolleri

Katılımcılar: 40-70 kişi

Süre: 2-8 hafta hazırlık, 1 gün konferans, 2 hafta raporlama

 

Yöntem: Değerlendirme Konferansı®

Amaç: Değişimi Değerlendirmek, Planlanan konuların uygulama aşamasını değerlendirmek, Yeni uygulama planları ortaya koymak

Süreç Adımları: Uygulamanın  değişimi gerçekleştiren iddia sahipleri tarafından değerlendirilmesi

Katılımcılar: 30-50 kişi, Değişim uygulamasını gerçekleştirenler

Süre: 1 hafta hazırlık, 1 gün konferans, 1 hafta raporlama

 

Yöntem: Serbest Alan Konferansı

Amaç: Değişimi Yaymak, Gelişim gündemi oluşturmak, Yüksek düzeyde grup etkileşimi ve üretkenliği sağlamak

Süreç Adımları: Gelişim önerilerinin toplanması, Önerilerin detaylandırılması, Önerilerin değerlendirilmesi

Katılımcılar: 50-1000 kişi, Tüm iddia sahipleri

Süre: 1 hafta hazırlık, 1-3 gün konferans, 2 hafta raporlama

 

Yöntem: Katılımlı Tasarım Çalıştayı®

Amaç: Organizasyonel Yapılanmayı Tasarlamak, Organizasyon geliştirme, Yeni yapılanma vizyonu oluşturma, Takım oyunu geliştirme

Süreç Adımları: Mevcut organizasyonu değerlendirme, Arzulanan organize olma biçimini görsel ve sözel olarak tasarlama

Katılımcılar: 40-50 kişi

Süre: 1 hafta hazırlık, 2-3 gün konferans, 2 hafta raporlama

 

Yöntem: Strateji Çalıştayı

Amaç: Strateji Formülasyonu, Sektör, rekabet ve pazar dinamiklerinin analizi, Firmanın rekabet yaklaşımının temellerinin ve rekabet stratejisinin ana boyutlarının tasarlanması

 

Süreç Adımları: Sektörün yapısal bileşenlerinin ve bu bileşenlerdeki temel belirsizlikler ve ana kırılımların analizi , Rekabet ve pazar dinamiklerinin analizi, Firmanın rekabet avantajını yaratan temel yetkinliklerinin ve zaaflarının değerlendirilmesi, Temel rekabet yaklaşımının belirlenmesi, Rekabet stratejisinin ana bileşenlerinin tasarlanması

Katılımcılar: 20-50 kişi

Süre: 1 hafta hazırlık, 1-2 gün çalıştay, 1 hafta raporlama

 

Yöntem: Strateji Forum

Amaç: Strateji İletişimi Sağlamak, Strateji konularıyla ilgili iletişim, Düzeltici eylemler oluşturma

Süreç Adımları: Strateji sunumu, Strateji değerlendirme, Strateji yorumlama, Öneriler üretme

Katılımcılar: 40-70 kişi

Süre: 1 hafta hazırlık, 1 gün çalıştay, 1 hafta raporlama

 

Yöntem: Farklılaşma Çalıştayı

Amaç: Kurumun Farklılaşmasını Sağlayacak Unsurların Yeniden Tasarımı, Farklılaşma alanlarının tespiti, Bu alanlarda özgün tasarımların oluşturulması

Süreç Adımları: Değer zinciri analizi, Rekabet analizi, Yaratıcı tasarım çalışması

Katılımcılar: 40-50 kişi

Süre: 1 hafta hazırlık, 2 gün çalıştay, 2 hafta raporlama

 

Yöntem: Kültür Çalıştayı

Amaç: Kültür Değişimini Planlamak, Kurumun arzu edilen kültürünü katılımlı bir şekilde oluşturmak

Süreç Adımları: Kurumda yönetim yaklaşımı (stratejik bakış, insan kaynakları sistemlerinin ve organizasyonun yapısı, yetkilendirme gibi), iş yapış tarzı (süreçler, organizasyon yapısı, genel çalışma biçimi gibi), değerler, iç ve dış iletişim, gibi kurum kültürünün parçalarını irdelemek
Arzulanan kültürün tasarlanması, Çözüm önerileri / eylem planları

Katılımcılar: 20-40 kişi

Süre: 1 hafta hazırlık, 1 gün çalıştay, 1 hafta raporlama

 

Yöntem: Markavizyon Çalıştayı

Amaç: Marka Yönetimini Planlamak, Marka vizyonu oluşturma, Marka fırsat alanlarını belirleme
Marka kimliğini belirleme, Konumlama planını oluşturma

Süreç Adımları: Markanın değerlendirmesi, Markanın gelecek konumunun tasarlanması
Eylem planları,

Katılımcılar: 30-50 kişi

Süre: 2 hafta hazırlık, 1-2 gün çalıştay, 2 hafta raporlama

 

Yöntem: Senaryo Planlama Çalıştayı

Amaç: Farklı Gelecek Senaryolarını Tarif Etmek, Geleceği anlamak üzere alternatifli gelecek senaryolarını oluşturma, Farklı senaryolara göre planlama

Süreç Adımları: Çevredeki “etkileyici güçler” in belirlenmesi, Etkileyici güçlerin ilişkilerinin belirlenmesi, Senaryoların belirlenmesi

Katılımcılar: 10-40 kişi

Süre: 4 hafta hazırlık, 1 gün çalıştay, 2 hafta raporlama

 

Yöntem: Eylem Mimarisi Çalıştayı

Amaç: Projeleri Detaylı Eylemlere Dönüştürmek, Belirlenen hedeflere ulaşmak için tüm eylemleri belirlemek ve planlamak

Süreç Adımları: Engel analizi, Eylem üretme, Eylemleri ilişkilendirme

Katılımcılar: 20-40 kişi

Süre: 1 hafta hazırlık, 1 gün çalıştay, 1 hafta raporlama

 

Yöntem: Kriz Plan Çalıştayı

Amaç: Kriz Yönetimini Planlamak, Kriz portföyünü oluşturmak, Kriz planlarını hazırlamak

Süreç Adımları: Geçmiş krizler ve kurumun incelenmesi, Kriz ihtimallerinin belirlenmesi, Kriz öncesinde, sırasında ve sonrasın yapılması gerekenlerin saptanması

Katılımcılar: 30-50 kişi

Süre: 1 hafta hazırlık, 1 gün çalıştay, 1 hafta raporlama

Örnek Arama Konferansı

Katılımlı Yöntem Uygulamaları hizmeti
verdiğimiz referanslarımız
Olağanüstü bir başarı elde etmenize yardımcı olmak için çalışıyoruz. BİZE ULAŞIN