Strateji ve Gelecek Tasarımı

Her kurumun kendine özgü bir karakteri ve farklı ihtiyaçları vardır. Bu özgün karakteri ve ihtiyaçları göz önünde bulunduracak strateji ve hedefler ancak kurumların kendi bünyesinde filizlenebilmektedir. Arama Danışmanlık olarak yürüttüğümüz strateji ve gelecek tasarımı projeleri de bu ihtiyaca karşılık veren katılımlı dönüşüm çalışmalarıdır. Böylelikle hem strateji oluşumuna değişik perspektiflerin katkısı sağlanmakta, hem de planlanan stratejilerin uygulanabilmesi ve takip edilebilmesi için gerekli çalışma gruplarının oluşturulması garanti altına alınmaktadır.

Strateji ve gelecek tasarımı projelerimizde süreci ve alt kırılımları çalıştığımız kurumun faaliyet gösterdiği alana ve bunun getirmiş olduğu farklı ihtiyaçlara göre şekillendirilebilmekte, böylece özgünlük ve yeniliği barındıracak mekanizmaların kurgulanabilmesini sağlamaktayız. Beklenmedik değişimler, belirsizlikler ve istenmeyen sonuçların beklendiği bir çevreye uyum için ortak aklı okuma, esneklik, katılım ve işbirliğine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Strateji ve gelecek tasarımı sürecini katılımlı olarak uygulayarak müşterilerimizin geleceğine iki açıdan fayda sağlamaktayız. İlk olarak, kurumun deneyim ve bilgisinden, yani mevcut bilgi birikiminden yola çıkarak ortak akla dayalı stratejiler oluşturmaktayız. Kurumun mevcut birikimi ve ortak hareket kabiliyeti geliştirmesi sayesinde kuruma  özgü ve yenilikçi stratejiler geliştirmekteyiz. İkinci olarak, sürecin katılımlı olması, kurumun değişim sürecinin kolaylaşmasına neden olmaktadır.

Strateji ve gelecek tasarımı sürecinde, ortak aklı okuma, farklılaşma, tahmin edilmesi kolay olmayan ve hızlı değişen koşullara cevap verme ve geçiş süreçlerini doğru bir şekilde geçirme noktasında kurumların fark yaratan yeni vizyonları hayata geçirmelerini sağlamaktayız.

Strateji Şekillendirme (Strategy Crafting) ve Stratejik Plan

Strateji uygulaması, kurumlara dair yönetsel stratejilerin ve politikaların hayata geçirildiği süreçtir. Stratejinin doğrudan veya dolaylı olarak uygulanabilmesi için gerek kurumun gerekse dış faktörlerin tüm gerçeklerine uyumlu olması gerekmektedir. Bu nedenle, stratejilerin uygulama aşamasında karşılaşılabilecek olası problemleri analiz ederken ve değerlendirirken bütünsel bir yaklaşım izlemekteyiz.

Stratejilerin şekillendirilmesiyle birlikte stratejik görüşün planlama diline tercüme edilmesini sağlıyoruz.  Stratejik planda müşterilerimizin belirlenen vizyon, misyon, hedefler ile stratejileri, KPI’ları, kaynakların planlanmasını sağlanmaktayız.  Bu kapsamda eylem mimarisi çalıştayları, stratejik yol haritası gibi çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Senaryo Planlama

Senaryo planlama özellikle yıkıcı, köklü değişimlerin bir norm haline geldiği günümüz için kullandığımız oldukça faydalı bir metodolojidir. Değişimin son derece zor ve riskli bir süreç olduğu göz önünde bulundurularak, geleceğin nasıl şekilleneceği, senaryo planlama metodolojisiyle tanımlamaktayız. Senaryolar, bize bugünün belirsizliklerinin yarını nasıl şekillendirileceğine dair alternatif öngörüler sunmaktadır. Bu  çalışma kapsamında öncelikle bu alternatif gelecek senaryolarını oluşturmaktayız. Ardından her bir senaryonun gerçek olması durumunda, bu senaryoya hazırlanabilmek için neler yapılması gerektiğine dair aksiyon planları ve stratejileri tasarlamaktayız. Bu sayede geleceği etkileyecek trendlerin gözlemlenmesi, olası kilit belirsizliklerin tespiti sağlanmakta, müşterilerimizin gelecek alternatiflerine yönelik planlama yapabilmesini sağlanmaktayız.

Holding Stratejileri (Corporate Strategy)

Holding kurumsal strateji seviyesi, bir holdingin genel olarak büyümesi ve yönelmek istediği alanlar gibi kuruluşun tamamını ilgilendiren konuları içermektedir. Kurumsal stratejinin doğru bir şekilde belirlenebilmesi ve tüm holding şirketlerine yaygınlaştırılabilmesi için vizyon-misyon, hedefler ve önceliklendirmenin doğru bir şekilde kurgulanmasını sağlamaktayız. Bu doğrultuda holding müşterilerimizin portföyünün yeniden yapılanması, odaklanılacak iş alanları, coğrafyalar, pazarlar, yeni iş geliştirme fırsatlarının tanımlanmasına destek oluyoruz. Arama Danışmanlık olarak odaklandığımız önemli bir alan da portföy içerisindeki işlerin birbiri ile sinerjisi ve etkileşiminin tasarlanmasını sağlamaktır.

Strateji Yeniliği ve İş Modeli Tasarımı

Strateji yeniliği, iş büyümesini teşvik etmek, şirket ve müşteriler için değer üretmek ve rekabet avantajı yaratmak için kurumsal stratejiyi yeniden keşfetme veya yeniden tasarlama sürecimizdir. Bu tür bir yenilikle müşterilerimizin rekabetüstü avantajlar sağlamalarına destek oluyoruz. Strateji yeniliği kapsamında Arama Danışmanlık olarak müşterilerimizin iş modellerini mavi okyanus stratejisi doğrultusunda yeniden tasarlamasına destek oluyoruz. Müşteri segmentleri ve personaları, müşteri ilişkileri, kanallar, değer önerisi, kilit faaliyet, kaynak ve işbirlikleriyle birlikte gelir-gider formülasyonunu yeniden düşünüp tasarlıyoruz.   

Strateji ve Gelecek Tasarımı hizmeti
verdiğimiz referanslarımız
Olağanüstü bir başarı elde etmenize yardımcı olmak için çalışıyoruz. BİZE ULAŞIN